Καταστατικό, Νομιμοποιητικά έγγγραφα, Εκπροσώπηση

Καταστατικό Συλλόγου AO GOLF AFANDOU RHODES

1  Ιδρυτικό Καταστατικό Ομίλου Γκολφ Αφάντου

2. Τροποποίηση - Εναρμόνισης με τον ισχύοντα  Αθλητικό νόμο

Αιτηση εναρμόνησης τροποποιησης καταστατικού

Αίτηση προς το Ειρηνηδικείου Ρόδου, για Εναρμόνηση - τροποποιηση , με τον ισχύοντα αθλητικό νόμου, του καταστατικού ''ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΚΟΛΦ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ ''

Αιτηση τροποποιησης καταστατικού

Νεο καταστατικο Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΚΟΛΦ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1° . ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ- ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 1. Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με την επωνυμία: «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΚΟΛΦ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ. 2. Κύριος σκοπός του σωματείου είναι η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των ψυχοσωματικών και πνευματικών δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες (άρθρο 1 του Ν. 2725/1999). Επίσης σκοπός του σωματείου είναι η καλλιέργεια, διάδοση καιπροώθηση του αθλήματος του "γκολφ” με την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών για τη συμμετοχή τους σε ανάλογους αθλητικούς αγώνες. Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού το σωματείο θα μεριμνήσει: α) για την εξεύρεση των χώρων άθλησης, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στους αθλητές του να αγωνίζονται και να προπονούνται, β) για τη συνεργασία με ειδικούς του αθλήματος, ιδίως προπονητές, ούτως ώστε να διδάσκεται και βελτιώνεται η τεχνική του αθλήματος, γ) για την εξασφάλιση των απαραίτητων οργάνων και εξοπλισμού, δ) για την διοργάνωση τοπικών, πανελληνίων και διεθνών αγώνων, ε) για την προσέλκυση νέων αθλητών, στ) για την συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση των αθλουμένων μελών, με την οργάνωση, πέραν των αγώνων, σεμιναρίων, ζ) για την οργάνωση ψυχαγωγικών και κοινωνικών εκδηλώσεων. Η απαρίθμηση των παραπάνω είναι εντελώς ενδεικτική, ούτως ώστε κάθε δραστηριότητα η οποία υπηρετεί τον σκοπό του σωματείου, θεωρείται ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της λειτουργίας του. 3.Έδρα του Σωματείου, ορίζεται η Κοινότητα Αφάντου του Δήμου Ρόδου. 4.Επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η συγχώνευση του σωματείου με άλλο σωματείο ή η συγχώνευση σωματείου με τμήμα του ίδιου κλάδου άθλησης άλλου υφιστάμενου αθλητικού σωματείου ή ακόμη και η συγχώνευση τμήματος ή τμημάτων αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης (γκολφ),

τηρουμένων των νομίμων προϋποθέσεων του άρθρου 9 του Ν. 2725/99, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι συγχωνεύσεις μεταξύ αθλητικών σωματείων ή τμημάτων αυτών επιτρέπονται μόνον εφόσον τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα εδρεύουν εντός της ίδιας περιφέρειας. ΑΡΘΡΟ 2° ΜΕΛΗ - ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΑΠΟΒΟΛΗ 1. Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος, ενώ ο ελάχιστος αριθμός των μελών του σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείοκαι έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή του αθλητισμού ή του Σωματείου.Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν πληρώνουν συνδρομή. 2. Ως μέλος του σωματείου μπορεί να εγγράφει οποιοσδήποτε, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τουκαι εφόσον δέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού,έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν εμπίπτει στα κωλύματα και περιορισμούς του άρθρου 3 του Νόμου 2725/1999. Για να γίνει κάποιος μέλος του σωματείου απαιτείται α) αίτηση αυτού προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία πρέπει νασυνοδεύεται από πρόταση τουλάχιστον από δύο (2) μέλη του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου, που παρέχεται• μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών (60) και β) καταβολή του ποσού της εγγραφής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή του 2α) του παρόντος άρθρου, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγράφει ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής του ενδιαφερομένου ως μέλος του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος, έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία, είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης. Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου, προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο, το οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν πετύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή

πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους, μεσογειακούς ή βαλκανικούς αγώνες. Ο καθορισμός, η αύξηση και η μείωση του ποσού της ετήσιας συνδρομής και της εγγραφής καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 3.Κωλύματα εγγραφής - Περιορισμοί: Δεν μπορεί να είναι μέλος του αθλητικού Σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης αυτού, ή ειδικός συνεργάτης αυτού, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση του Σωματείου οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του σωματείου όποιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.2725/1999 όπως εκάστοτε ισχύει και ειδικότερα: α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές. δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 τουνόμου Ν.2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. 4. Τα κωλύματα της περ. β` της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για τους μετόχους αθλητικής ανώνυμης εταιρείας (Α.Α.Ε.), μόνον στην περίπτωση καταδίκης του μετόχου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου για οποιονδήποτε μέτοχο αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, λαμβανομένου υπόψη και του βαθμού εταιρικής συμμετοχής, δύναται να μην χορηγεί το πιστοποιητικό της

παρ. 3 του άρθρου 77Α του παρόντος νόμου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη χορήγησης του παραπάνω πιστοποιητικού είναι υποχρεωτικές για τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις διοργανώτριες αρχές ως προς τη συμμετοχή οποιασδήποτε Α.Α.Ε. σε αθλητική διοργάνωση. Σε περίπτωση παραβίασης της αποφάσεως της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη χορήγησης του ανωτέρω πιστοποιητικού, με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού επιβάλλεται σε βάρος της υπαίτιας αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής και της Α.Α.Ε., πρόστιμο ποσού από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Για την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της σχετικής πράξης, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου, η προηγούμενη καταβολή του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του προστίμου που έχει επιβληθεί. 5. Οι εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης (γκολφ), δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου. Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, ο εν ενεργεία προπονητής γκολφ να είναι μέλος του σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, καθώς και σε καταστατικά όργανα υπερκείμενης ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας, αν, ως αθλητής, έχει κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες του σωματείου και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες.Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος. Όποιος καταθέτει στην οικεία αθλητική ομοσπονδία την άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, παύει να λογίζεται ως «εν ενεργεία προπονητής», μετά από την πάροδο δύο (2) μηνών από την κατάθεση. 6. Οι εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης (γκολφ), δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. 7. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την

έγκρισή της. 8. Κατ` εξαίρεση, οι αθλητές του γκολφ, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη του αθλητικού σωματείου και να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. 9. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο εφόσον το σχετικό άθλημα (γκολφ) περιλαμβάνεται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο. 10. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος του σωματείου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικού σωματείου που διατηρεί Τ.Α.Α., μέτοχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα (γκολφ) για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαχειριστής Τ.Α.Α. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέτοχος, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου, διευθυντικό στέλεχος επαγγελματικής ένωσης του άρθρου 96 ή άλλου φορέα διοργάνωσης αγώνων για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαιτητής, βοηθός διαιτητή, παρατηρητής, επόπτης, κριτής, σημειωτής, χρονομέτρης,

κομισάριος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου συνδέσμου ή ομοσπονδίας διαιτητών αθλήματος για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, αθλητής, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, βοηθός προπονητή, μέλος του προπονητικού ή του ιατρικού επιτελείου ή του υποστηρικτικού προσωπικού αθλητικής ομάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει μία ή περισσότερες από τις εξής ιδιότητες: (α) Είναι μέτοχος ή εταίρος, κατά τρόπο που του επιτρέπει να ελέγχει: αα) την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή εταιρεία που παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α` 180) ή ββ) εταιρεία συνδεδεμένη με τις εταιρείες της περ.αα`, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α` 251) ή γγ) άλλη εταιρεία στην οποία οι εταιρείες της περ.αα` έχουν αναθέσει, με σύμβαση, τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης ή την επιλογή των γεγονότων στοιχηματισμού ή τον προσδιορισμό των ποσοστών απόδοσης αυτών ή τη διαχείριση του οικονομικού κινδύνου του στοιχηματισμού. Ο έλεγχος που απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης υφίσταται στην περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι κύριος ή συγκύριος μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή κατέχει δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι δυνατόν να διαπιστώνεται η συνδρομή της προϋπόθεσης του ελέγχου και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας και σε περιπτώσεις μικρότερου ποσοστού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. (β) Είναι μέτοχος ή εταίρος κατά τρόπο που του επιτρέπεται να ελέγχει άλλα νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι ή εταίροι εταιρείας της περ. α` ή μέτοχοι ή εταίροι των νομικών αυτών προσώπων ή των μετόχων ή εταίρων τους, απεριόριστα μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, το οποίο κατέχει τόσες μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου, στην εταιρεία της περ.α`, που του προσδίδουν τον έλεγχο του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της περ. α`. (γ) Είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος εταιρείας της περ. α` και (δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού προσώπου που έχει μία από τις ιδιότητες των περ. α`, β` και γ`,

11 α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα ή οποιοσδήποτε περιορισμός του άρθρου 3 του Ν.2725/1999 χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους. β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 (Α` 133), όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.» 12. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το σωματείο, εφόσον γνωστοποιήσει την πρόθεσή του εγγράφως τρεις τουλάχιστον μήνες νωρίτερα από τη λήξη του λογιστικού έτους, από την οποία ισχύει και η αποχώρηση. 13. Η Διαγραφή και η αποβολή μέλους του σωματείου γίνεται, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης: α)Όποιος καθυστερεί συνδρομές έξι (6) μηνών και αφού έχει προηγουμένως κληθεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του αυτές και αδιαφορήσει. β)Όποιος δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου και όποιος με την δραστηριότητά του στρέφεται ενάντια στους σκοπούς του Σωματείου. γ)Όποιος δεν εκπληρώνει πλέον τους όρους του άρθρου 2 του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και όποιος στο πρόσωπό του συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα ή τους περιορισμούς του άρθρου 3 του Νόμου 2725/1999. Στην περίπτωση αυτή η ιδιότητα του μέλους χάνεται αυτοδικαίως και το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει διαπιστωτική της εκπτώσεως πράξη, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού εντός της ίδιας προθεσμίας. δ) Αν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος. ε)Ύστερα από υποβολή δήλωσης παραίτησης μέλους του σωματείου προς το Διοικητικό Συμβούλιο. ΑΡΘΡΟ 3°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α) 1.Κάθε μέλος δέχεται χωρίς επιφυλάξεις το παρόν καταστατικό και έχει την υποχρέωση να συμβάλει μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και των δυνάμεων του στη ευόδωση των σκοπών του συνδέσμου και να αποφεύγει κάθε ενέργεια που τον παραβλάπτει. 2.Δικαίωμα "του εκλέγειν” και του "εκλέγεσθαι" έχουν όλα τα τακτικά μέλη του σωματείου, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και εφόσον έχει παρέλθει έτος από την εγγραφή τους, εξαιρουμένης της περίπτωσης για μέλη που είναι ιδρυτικά ή έχουν εγγράφει μέχρι τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών που θα απαρτίζουν το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο. 3.Κάθε μέλος υποχρεούται στην καταβολή των καθορισθεισών εκάστοτε εισφορών. Ειδικότερα τα μέλη του σωματείου όταν εγγράφονται καταβάλουν το ποσό 11,74 Ευρώ ως δικαίωμα εγγραφής και υποχρεώνονται στην καταβολή μηνιαίας συνδρομής 5,87 Ευρώ. Τα πιο πάνω ποσά μπορεί να αυξομειωθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Β)1. Απαγορεύεται η συστέγαση του σωματείου και εμπορικής επιχείρησης. 2. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες. 3.Το αθλητικό σωματείο υποχρεούται να καταχωρίζει τις μεταβολές των στοιχείων του, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευσή τους, στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η καταχώριση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/ 1986. ΑΡΘΡΟ 4° ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Πόροι του σωματείου είναι: α)Τα ποσά που προέρχονται από τις εγγραφές των μελών και τις τακτικές(συνδρομές) ή έκτακτες εισφορές. β) Επιχορηγήσεις (κρατικές, δημοτικές, αθλητικών ομοσπονδιών κλπ.). γ)Δωρεές ή κληροδοτήματα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη είσπραξη που προέρχεται από νόμιμη αιτία.Επιτρέπεται στο σωματείο να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. δ) Το σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης του αθλήματοςτου γκολφ δύναται, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο

αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του σωματείου. ε) Επιτρέπεται στο σωματείοεφόσον τηρούνται οι Κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση. Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το σωματείο σε ενέργειες που είναι αντίθετες με το σκοπό του δεν γίνονται δεκτές. στ) Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου απαγορεύεται.Κατ` εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη διοίκηση του σωματείου, ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσής του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του. ΑΡΘΡΟ 5° ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το σωματείο σε όλες τις εξώδικες και δικαστικές ενέργειες και είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί γι' αυτές (ενέργειες) όποτε του ζητηθεί νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη γενική Συνέλευση. Επίσης ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο στις υπερκείμενες ενώσεις ως τακτικό μέλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη του ως. αναπληρωματικός. ΑΡΘΡΟ 6° ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το σωματείο διοικείται από συμβούλιο επτά (7) μελών και εκλέγεται για δύο (2) έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση που συνέρχεται την τελευταία Κυριακή του μηνός Σεπτεμβρίου, ύστερα από πρόσκληση των μελών του από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα. Εξαιρετικά, η θητεία του πρώτου εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2004, ανεξάρτητα αν έχει υπερβεί ήυπολείπεται της διετίας. Δέκα ημέρες μετά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη αυτού συνέρχονται, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος μέλους και συγκροτείται σε σώμα με την ανάδειξη Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και τριών (3) συμβούλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία για τη λήψη αποφάσεων όταν είναι παρόντα πέντε (5) μέλη του, εκ των οποίων υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας ή νόμιμοι αντικαταστάτες αυτών. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για τη μυστικότητα ή μη της ψηφοφορίας και τον τρόπο διεξαγωγής της αποφασίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο, με εξαίρεση την ψηφοφορία για τη συγκρότηση σε σώμα που είναι υποχρεωτικά μυστική. Η ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη που κινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιοσδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διατροφής και διαμονής. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση σχετική με την διοίκηση του σωματείου και τη διαχείριση της περιουσίας του, εκτός από την ακίνητη, για την οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, παράλληλα με όσες άλλες της έχουν εκχωρηθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναιυποχρεωμένο να συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, έκτακτα δε όταν παραστεί ανάγκη ή ύστερα από αίτηση τριών (3) συμβούλων στην οποία θα καθορίζονται τα θέματα προς συζήτηση. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα τρειςκατά σειρά συνεδριάσεις, εκπίπτει της ιδιότητας του ως μέλους και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό. Κενές θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψαν από

οιαδήποτε αιτία καλύπτονται από τους αναπληρωματικούς κατά προτεραιότητα της σειράς εκλογής τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε περίπτωση παράβασης, να επιβάλει στα μέλη του σωματείου τις ποινές της προφορικής επίπληξης, της απλής έγγραφης επίπληξης και της αυστηρής έγγραφης επίπληξής. Κανένας από του παραπάνω δεν τιμωρείται, αν δεν προηγηθεί απολογία του. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με Μέλη του Δ.Σ. , με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το σωματείο από Μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. ΑΡΘΡΟ 7° ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο Πρόεδρος εκτός των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ.1 συγκαλεί τις συνεδριάσεις στις οποίες και προεδρεύει, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη τους, διευθύνει τις συζητήσεις, δίνει το λόγο σε όσους το ζητούν, τον αφαιρεί από όσους παρεκτρέπονται, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, συνυπογράφει με τον μεν Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα, με όλους δε τους συνέδρους τα πρακτικά των συνεδριάσεων, αριθμεί και υπογράφει τα βιβλία του ταμείου, εποπτεύει και προτρέπει κάθε μέλος στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, προνοεί μαζί με τα λοιπά μέλη του Δ.Σ για την ευόδωση των σκοπών του σωματείου και φροντίζει γενικά για την ακριβή τήρηση του καταστατικού. Μετά τη λήξη της θητείας του λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, οι οποίες συνέρχονται την τελευταία Κυριακή του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους και οι οποίες αποφασίζουν για την απαλλαγή ή όχι των ευθυνών του. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Ο Γενικός Γραμματέας φυλάει υπεύθυνα τα αρχεία και τη σφραγίδα του σωματείου, τηρεί την αλληλογραφία, εγγράφει τα μέλη στο μητρώο,

συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ, τα οποία διαβάζει καθαρογραμμένα στο βιβλίο πρακτικών, κρατεί το πρωτόκολλο, μέσα στο οποίο καταγράφει ταεισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα. Στις περιπτώσεις που κωλύεται αναπληρώνεται από ένα άλλο μέλος του Δ.Σ, το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος. Ο Ταμίας ως προσωπικός υπεύθυνος, φυλάει κάθε χρηματική περιουσία του σωματείου, εισπράττει κάθε οφειλή προς το ταμείο απ’ οπουδήποτε κι αν προέρχεται, εκδίδει τις αναγκαίες διπλότυπες αποδείξεις, ενεργεί πληρωμές με βάση τα εντάλματα που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους, τηρεί βιβλία εσόδων και εξόδων αριθμημένα στην κάθε σελίδα, που φέρει την υπογραφή του Προέδρου και τη σφραγίδα του συνδέσμου. Κάθε τριμηνία υποβάλει στο Δ.Σ σύντομη έκθεση της οικονομικής κατάστασης του ταμείου, ενώ υποβάλει λεπτομερή οικονομική έκθεση των πεπραγμένων στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Επίσης υποχρεούται να καταθέτει τα χρήματα του συνδέσμου σε λογαριασμό καταθέσεων σε τράπεζα στο όνομα του σωματείου, κρατώντας μόνο τα αναγκαία χρήματα για τις τρέχουσες δαπάνες. Για την ανάληψη των χρημάτων από το λογαριασμό του σωματείου απαιτείται γραπτή εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους νόμιμους αναπληρωτές αυτών. Ευθύνεται δε για κάθε δαπάνη που γίνεται χωρίς ένταλμα ή απόδειξη. Τον Ταμία κωλυόμενο ή απουσιάζοντα αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ, τον οποίο ορίζει ο ίδιος. ΑΡΘΡΟ 8° ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Η Γενική συνέλευση του σωματείου αποτελεί το ανώτατο όργανο αυτού και υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού. Στη Γενική Συνέλευση του σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν όλα τα μέλη του.Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη του σωματείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 Α ) περ.2 του παρόντος.Τα λοιπά μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και σε έκτακτες. Τακτικές είναι εκείνες που συγκαλούνται την τελευταία Κυριακή του μήνα Σεπτεμβρίου, τακτικά κάθε έτος ή σε άλλη ημερομηνία του ίδιου μήνα ορισθείσα μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Έκτακτες είναι εκείνες που συγκαλούνται είτε κατόπιν απόφασης του Δ.Σ, είτε κατόπιν αίτησης του 1/5 των δικαιουμένων ψήφων και ταμειακώς εντάξει μελών του σωματείου και προς λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων, συγκεκριμένων και επειγόντων. Η πρόσκληση των μελών στην οποία πρέπει να αναγράφονται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα της Γενικής Συνέλευσης και τα προς συζήτηση θέματα τόσο στις τακτικές συνελεύσεις όσο και στις έκτακτες γίνεται ως ακολούθως: Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή σε πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία του σωματείου και σε άλλα κεντρικά, σημεία της Κοινότητας Αφάντου του Δήμου Ρόδου ή σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του σωματείου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το σωματείο αποκτήσει ιστότοπο, η δημοσίευση του καταλόγου θα γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του και στον οικείο ιστότοπο. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της. Την τελευταία Κυριακή του μήνα Σεπτεμβρίου κάθε έτους (ή άλλη τυχόν ημερομηνία του ίδιου μήνα ορισθείσα από το Δ.Σ), συγκαλείται υποχρεωτικά η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του συνδέσμου για να ακούσει τη λογοδοσία του Δ.Σ για τα πεπραγμένα του λήξαντός λογιστικού έτους, να ακούσει τον απολογισμό του ταμείου, να εγκρίνει ή όχι αυτά και να απαλλάξει ή όχι το Δ.Σ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα. Κατά τα έτη των αρχαιρεσιών, δηλαδή κάθε διετία, η Γενική Συνέλευση, εκτός από τα παραπάνω, προβαίνει και στην εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ένα πέμπτο

(1/5) των ταμειακώς εντάξει και δικαιουμένων ψήφου μελών του συνδέσμου, -που είναι γραμμένα στα μητρώα αυτού. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε οχτώ (8) ημέρες, όταν πρόκειται για τακτική ή μέσα σε πέντε (5) ημέρες όταν πρόκειται για έκτακτη, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία οσαδήποτε μέλη κι αν παρίστανται. Στην περίπτωση αυτή οι προθεσμίες της πρόσκλησης περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ενημέρωση των μελών, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων εκτός εκείνων που αφορούν στην τροποποίηση του καταστατικού και της διάλυσης του σωματείου, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, δηλαδή πρέπει να ψηφίσουν υπέρ το πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένας των παρόντων μελών. Η ψηφοφορία που αφορά αρχαιρεσίες, ζήτημα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση και γενικά προσωπικά θέματα είναι μυστική. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να είναι μυστική. Τα ψηφοδέλτια για τις αρχαιρεσίες πρέπει να είναι πανομοιότυπα, του ιδίου σχήματος και των ιδίων διαστάσεων, σφραγισμένα με τη σφραγίδα του συνδέσμου και μονογραφημένα από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Ως νέα μέλη του Δ.Σ εκλέγονται οι επτά (7) πρώτοι σε ψήφους υποψήφιοι και αναπληρωματικοί οι επόμενοι κατά σειρά αριθμού ψήφων που έλαβαν. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν έως και επτά (7) υποψηφίους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, κρίσιμης, για την εκλογή τω τακτικών μελών του Δ.Σ, γίνεται κλήρωση. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει ο Πρόεδρος, που εκλέγεται δια βοής μαζί με τον Γραμματέα, από τα παριστάμενα μέλη. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά τα οποία καταχωρεί στο βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο της Γ.Σ. ΑΡΘΡΟ 9° ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 1.Η εξελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται για θητεία δύο ετών από την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται για την εκλογή των μελών του Δ.Σ και συνεδριάζει νόμιμα σε απαρτία όταν παρευρίσκονται δύο από τα τρία μέλη της. Η εξελεγκτική επιτροπή συνέρχεται δέκα (10) ημέρες

τουλάχιστον πριν από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση και προβαίνει στον έλεγχο του ταμείου, των διπλότυπων αποδείξεων, των ενταλμάτων πληρωμής και γενικά κάθε λογιστικού παραστατικού και του βιβλίου του συνδέσμου. Στο τέλος του ελέγχου συντάσσει λεπτομερή έκθεση όπου φαίνεται η οικονομική γενικά κατάσταση του συνδέσμου και μαζί περιλαμβάνει τυχόν παρατηρήσεις της επί διαφόρων λογιστικών ή οικονομικών θεμάτων. Την έκθεσή της αυτή ανακοινώνει προς τη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου, προτείνοντας συγχρόνως την απαλλαγή ή όχι των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη για την οικονομική δραστηριότητα του παρελθόντος έτους. 2. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του αθλητικού σωματείου, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο (Ρόδου), στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται δια βοής από τη Γενική Συνέλευση.Κατά τις αρχαιρεσίες του σωματείου, η τριμελής εφορευτική επιτροπή, η οποία επιμελείται της διεξαγωγής της ψηφοφορίας, δηλαδή την καταγραφή των υποψηφίων παροχή ψηφοδελτίων, την καταμέτρηση ψήφων, κ.λ.π. Επίσης μαζί με τον Πρόεδρο της Γ.Σ αποφασίζουν για τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στο τέλος, της ψηφοφορίας μονογράφουν τα ψηφοδέλτια μαζί με τον Πρόεδρο της Γ.Σ, συντάσσουν πρακτικό περί εκλογής και της ψηφοφορίας, το οποίο υπογράφουν μαζί με τον Πρόεδρο της Γ.Σ και το καταθέτουν στο νέο Δ.Σ για το αρχείο. 3. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός,

αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. 4.Ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα. Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρούσας, αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου. ΑΡΘΡΟ 10° ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ- ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Η Γενική Συνέλευση του σωματείου αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού, για την οποία απαιτείται τουλάχιστον η παρουσία των μισών μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Με την ίδια ως άνω απαρτία και πλειοψηφία λαμβάνεται. έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη διάλυση του σωματείου οποτεδήποτε, ως επίσης και στην περίπτωση που τα μέλη μείνουν λιγότερα από δέκα. Μετά τη διάλυση, που επέρχεται για τους παραπάνω λόγους ή για οποιονδήποτε άλλο (π.χ με δικαστική απόφαση), το σωματείο τίθεται σε

A O Golf Afandou Rhodes Rodos

Golf Afandou Rhodes Rodos. Καταστατικό, Νομιμοποιητικά έγγραφα, Εκπροσώπηση